بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 259,274 0.8 3,408,513 5.63 3,830,481 6.35 3,988,828 6.66
اوراق مشارکت 11,292,980 34.65 8,894,078 14.7 10,417,352 17.26 11,508,417 19.21
سپرده بانکی 29,185,427 89.54 48,099,786 79.49 45,994,646 76.2 44,252,820 73.87
وجه نقد 14,225 0.04 7,547 0.01 11,376 0.02 81 0
سایر دارایی ها -8,156,254 -25.02 95,737 0.16 103,618 0.17 108,506 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,095 0.32 1,304,254 2.16 1,407,903 2.33 1,429,518 2.39