بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,524 0.01 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 12,070,729 42.49 4,701,153 9.41 5,321,946 10.52 5,570,767 10.78
سپرده بانکی 25,779,717 90.74 45,199,152 90.49 45,262,711 89.45 46,100,136 89.22
وجه نقد 15,241 0.05 48,219 0.1 9,610 0.02 81 0
سایر دارایی ها -9,458,183 -33.29 2,799 0.01 5,406 0.01 1,220 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,068 0.01 0 0 0 0 0 0