جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 358,396 1.08 4,029,938 6.67 4,146,705 6.86 4,239,614 7.06
اوراق مشارکت 11,331,524 34.04 11,773,550 19.49 13,407,234 22.17 14,614,809 24.35
سپرده بانکی 29,536,900 88.72 44,455,402 73.6 42,757,799 70.7 41,004,900 68.31
وجه نقد 13,870 0.04 4,095 0.01 81 0 81 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -7,952,071 -23.88 109,357 0.18 115,498 0.19 115,381 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 137,592 0.41 1,399,718 2.32 1,359,112 2.25 1,400,970 2.33