بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,787 0.14 831,614 1.42 1,462,450 2.46 1,723,561 2.87
اوراق مشارکت 11,590,349 38.18 4,696,302 8.04 4,819,893 8.11 5,345,991 8.91
سپرده بانکی 27,528,435 90.69 52,898,640 90.52 53,132,162 89.4 52,930,943 88.21
وجه نقد 14,816 0.05 8,565 0.01 13,985 0.02 81 0
سایر دارایی ها -8,820,659 -29.06 5,207 0.01 5,201 0.01 5,153 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,787 0.07 377,377 0.65 616,735 1.04 667,345 1.11