جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 772,331 2.21 7,944,245 13.23 9,489,686 16.02 10,490,461 17.72
اوراق مشارکت 11,814,134 33.73 20,190,727 33.62 21,397,780 36.13 22,237,722 37.57
سپرده بانکی 29,788,156 85.06 31,539,489 52.51 27,953,045 47.2 26,196,504 44.25
وجه نقد 12,982 0.04 80 0 80 0 80 0
واحد صندوق 16,654 0.05 73,511 0.12 81,216 0.14 89,566 0.15
سایر دارایی ها -7,383,154 -21.08 312,168 0.52 303,903 0.51 180,138 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 255,018 0.73 1,923,941 3.2 2,845,517 4.8 3,464,501 5.85