بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 154,762 0.49 2,492,617 4.14 2,949,708 4.88 3,121,641 5.17
اوراق مشارکت 11,336,549 35.74 6,055,539 10.06 6,599,126 10.91 7,045,427 11.67
سپرده بانکی 28,630,520 90.26 51,576,030 85.72 50,875,254 84.09 50,088,470 83
وجه نقد 14,476 0.05 7,467 0.01 10,113 0.02 82 0
سایر دارایی ها -8,414,974 -26.53 36,402 0.06 68,559 0.11 93,190 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,896 0.21 1,006,850 1.67 1,171,417 1.94 1,216,186 2.02