بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,895 0.02 71,343 0.13 209,570 0.36 649,432 1.14
اوراق مشارکت 11,815,731 40.15 5,170,840 9.43 4,616,935 7.97 4,585,218 8.03
سپرده بانکی 26,699,011 90.73 49,549,253 90.35 53,093,606 91.65 51,887,883 90.84
وجه نقد 14,911 0.05 7,889 0.01 1,699 0 81 0
سایر دارایی ها -9,110,792 -30.96 39,255 0.07 9,266 0.02 373 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,052 0.02 42,717 0.08 125,482 0.22 329,584 0.58