مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1399/01/17(اصلاحیه)

پیرو آگهی دعوت به مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ1399/01/17، به استحضار می رساند افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیز به دستورات جلسه مجمع مذکور افزوده گردید.