مصوبات مجمع مورخ 1398/10/11 صندوق گسترش فردای ایرانیان

بدینوسیله به استحضار می­رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/10/11 صندوق سرمایه­ گذاری گسترش فردای ایرانیان مورد زیر به تصویب رسید:

دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی  تا تاریخ 1399/02/15 تمدید گردید.