مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1398/08/26

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع سالانه مورخ 1398/08/26 صندوق گسترش فردای ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

  • تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1398/06/31؛
  • انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  • تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق؛
  • تغییر حق الزحمه حسابرس از "سالانه 250 میلیون ریال" به "سالانه 300 میلیون ریال"