مصوبات مجمع مورخ 1398/06/17 صندوق گسترش فردای ایرانیان

به استحضار می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/06/17 صندوق گسترش فردای ایرانیان مورد ذیل به تصویب رسید:

·         تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ 1398/10/17.