مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18(امیدنامه)

به استحضار می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ1398/03/18 صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

·        بند 3-1 امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت: " پس از  آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، مقطع زمانی پرداخت­های دوره­ای در صندوق، ماهانه است و در پایان روز پانزدهم هرماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق و قیمت مبنای آن­ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری و حداکثر به میزان معادل سالانه 23%  به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق محسوب می­ شوند، واریز می­ شود."

·        بند 4-2 امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت: " Rp: نرخ بازدهی پیش­ بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی ‌که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند4-1 بیش از 1 روز گذشته باشد معادل 20 درصد سالانه و با سقف پرداخت 23 درصد سالانه است."