رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال

با عنایت به تغییر نوع صندوق به در اوراق بهادار با درآمد ثابت، رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال صندوق مورد بازبینی قرار گرفت و رویه جدید در قسمت مراحل سرمایه گذاری بارگذاری گردید.