پرداخت سود بهمن 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/11/15 معادل سالانه 21/2% می باشد.