بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07(اساسنامه)

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 07/09/ 1396 موارد ذیل به تصویب رسید:
• صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 تصویب گردید؛
• روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛
• تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31 به مدت یکسال تمدید شد.
• مدیر ثبت صندوق از بانک آینده به شرکت کارگزاری بانک آینده تغییر یافت.
• ساعت مجاز صدور و ابطال در ماده 17 و ماده 19 اساسنامه از ساعت 16 به ساعت 20 تغییر یافت.