مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07

مصوبات مجمع مورخ 1396/09/07صندوق گسترش فردای ایرانیان به شرح ذیل می باشد:
• تغییر کارمزد مدیر به شرح "سالانه سه در هزار(003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 1-2-2 و سالانه دو درصد (02/0) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری" ؛
• تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی به شرح" سالانه پانزده در ده هزار(0015/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق" ؛
• تغییر کارمزد حسابرس از " سالانه 160 میلیون ریال " به " سالانه 200 میلیون ریال" ؛
• اصلاح بند 2-2-1 قسمت ج امید نامه به شرح " در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."
• تغییر میزان سرمایه گذاری صندوق در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان 50%