پرداخت سود آذر ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/09/15 معادل سالانه 21/6% می باشد.