اخبار مجمع مورخ 1396/03/03

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1396/03/03 صندوق گسترش فردای ایرانیان، بند 10-3 امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت: