بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار مجمع مورخ 1395/12/26

به استحضار می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1395/12/26 مورد زیر به تصویب رسید: