اخبار مجمع مورخ 1395/12/07

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 07/12/1395 موارد ذیل به تصویب رسید.