به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 17/09/1395 موارد ذیل به تصویب رسید:

صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به 31/06/1395 تصویب گردید.

حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی نماگر حساب به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت تغییر یافت.

روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.