سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، بازده صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢٠.٥٣% محقق گردید.