پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان مي رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٠.٥٠% بوده است.