حذف كارمزد متغير ابطال

به اطلاع مي رساند در جهت افزايش رضايتمندي سرمايه گذاران محترم دوره كارمزد متغير ابطال صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان حذف گرديده است.اين تغيير از تاريخ ١٣/١١/١٣٩١ اعمال مي شود.