بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان در تاریخ ٢٨/٠٣/١٣٩٢ بندهای ٢-١، ٢-٢ و ١٢ امیدنامه صندوق مذکور در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، تغییریافت. مشروح تغییرات مذکور در بخش "تغییرات امیدنامه" تارنما قابل دسترسی می باشد.