سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان مي رساند سود تقسيم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٢ ،٢٤.١٧% مي باشد.