تقسيم سود دوره ايي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فرداي ايرانيان می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره  منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٣ ٢٠.٦٠% مي باشد.