تقسیم سود دوره ایی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند بازده پرداخت شده به سرمایه گذاران در دوره منتهی به ١٥/١٢/٩٣ ،٢٠% می باشد