تغییر امیدنامه

به اطلاع می رساند، مدیریت صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به کارگزاری بانک آینده انتقال یافت. همچنین نوع صندوق به با درآمد ثابت و پیش بینی سود تغییر کرد و امیدنامه جدید به تصویب رسید. رکن ضامن جبران خسارت یا سود حذف گردید. 
محل اقامت صندوق نیر به آدرس تهران. خیابان مطهری. روبروی کوچه لارستان. پلاک ٣٢٧ تغییر یافت.