تغییر امیدنامه و اساسنامه

به اطلاع می رساند امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق از تاریخ  ١٣٩٤/٠٤/٣٠ در سایت بارگذاری گردید.