افزایش سقف

به اطلاع می رساند، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ١ میلیون واحد به ٥ میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.