مجمع افزایش سقف صندوق

به اطلاع می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق در روز دوشنبه مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٩ ساعت ١٠ در محل اقامت صندوق(کارگزاری بانک آینده) برگزار می گردد.