افزایش سقف

به اطلاع می رساند، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٥ میلیون واحد به ٢٥ میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.