دعوت به مجمع

به استحضار میرساند با عنایت به عدم تشکیل مجمع در تاریخ ١٣٩٤/٠٨/٢٦، مجمع صندوق به منظور تصویب صورتهای مالی، تغییر نوع صندوق و اساسنامه و امیدنامه، افزایش هزینه نرم افزار، تغییر حسابرس و تغییر مقاطع پرداخت سود روز دوشنبه ١٣٩٤/٠٩/٠٩ ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده برگزار می گردد.