بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مصوبات مجمع

براساس مصوبات  مجمع ١٣٩٤/٠٩/٠٩ صندوق:
١.صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١ تصویب گردید.
٢.نوع صندوق به"تنها در  اوراق بهادار با درآمد ثابت و با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل" تغییر کرد و اساسنامه جدید صندوق به تصویب رسید.
٣.حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی نماگرحساب تغییریافت.
٤.روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کثیر النتشار صندوق انتخاب گردید.