بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/08/28

در مجمع سالانه 1397/08/28 صندوق گسترش فردای ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید: