مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/08/28

در مجمع سالانه 1397/08/28 صندوق گسترش فردای ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

  • تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1397/06/31؛
  • انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  • تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق؛
  • تغییر حق الزحمه حسابرس از "سالانه 200 میلیون ریال" به "سالانه 250 میلیون ریال"
  • ماده ای به شرح " صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ میگردد" به متن اساسنامه اضافه شد؛
  • امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق به اختیارات مجمع اضافه گردید؛