تعهد پذیره نویسی اوراق جوپار

به اطلاع می رساند صندوق گسترش فردای ایرانیان در پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به عنوان یکی از متعهدان پذیره نویس ایفای تعهد می نماید. سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت کنندگان به شرح ذیل می باشد:
صندوق گسترش فردای ایرانیان        ٣١٨.٥ میلیارد ریال        ٦١.٤% از کل تعهدات
تامین سرمایه سپهر                        ٢٠٠ میلیارد ریال          ٣٨.٦% از کل تعهدات
 صندوق متعهد گردیده است در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیره نویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق پذیره نویسی نشده باشد، اوراق باقیمانده را به میزان تعهد خود ظرف مهلت ١٥ دقیقه و به قیمت اسمی خریداری نماید.
کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مذکور برای صندوق ١٢.٧٤٠ میلیون ریال میباشد.
سایر اطلاعات مربوط به اوراق و ناشر در قسمت گزارشها/صورتهای مالی قابل مشاهده می باشد.