پرداخت سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند بازده پرداخت شده به سرمایه گذاران در دوره منتهی به ٩٥/٠٣/١٥ ،٢١.١٤% می باشد.