رویه صدور و ابطال

با عنایت به تغییر نوع صندوق به تنها در اوراق بهادار بادرآمد ثابت، رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال صندوق مورد بازبینی قرار گرفت و رویه جدید در قسمت گزارشها/ صورتهای مالی بارگذاری گردید.