مصوبات مجمع ١٣٩٥/٠٤/١٣

به استحضار میرساند براساس مجمع مورخ ١٣/٠٤/١٣٩٥ صندوق گسترش فردای ایرانیان تغییرات زیر در امیدنامه صندوق بوجود آمد: 
•نرخ پیش بینی سود از ٢٢% به ٢٠% کاهش یافت.
کارمزد متولی به شرح " سالانه پنج در ده هزار(٠.٠٠٥) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی¬های صندوق و حداقل ٤٠٠ میلیون ریال و حداکثر ٧٠٠ میلیون ریال" اصلاح گردید. 
مجموع هزینه عضویت و پذیرش در کانونها به مبلغ سالانه ١٥٠ میلیون ریال افزایش یافت.