تمدید فعالیت صندوق

به استحضار می رساند بر اساس مصوبه مجمع مورخ ١٣/٠٦/١٣٩٥ صندوق گسترش فردای ایرانیان، مدت فعالیت صندوق و ادامه تصدی ارکان آن تا تاریخ ١٧/٠٧/١٣٩٨ تمدید شد.