مجمع سالانه صندوق

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ ١٧/٠٩/١٣٩٥ ساعت ١٠ صبح در محل دفتر مرکزی بانک آینده واقع در ابتدای میدان آرژانتین، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، پلاک ٤، ساختمان شماره ٢ بانک آینده برگزار می گردد.
دستورات جلسه: 
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥
-افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق 
-تغییر حسابرس صندوق
-تعیین حدنصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
-سایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد