مصوبات مجمع

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٧/٠٩/١٣٩٥ موارد ذیل به تصویب رسید.
حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت سالانه ١٤٠ میلیون ریال به مبلغ سالانه ١٦٠ میلیون ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هرینه های پشتیبانی آن ها از سالانه ٧٠٠ میلیون ریال به سالانه تا سقف ٩٠٠ میلیون ریال افزایش یافت.
سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٥٠ میلیون واحد به ٦٠ میلیون واحد افزایش یافت.
سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر به میزان ٦٠% از داراییهای صندوق تعیین گردید.