مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1399/01/17 1399/01/17
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/11 صندوق 1398/10/17
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/11
صورتجلسه (اساسنامه) مجمع مورخ 1398/08/26 (اصلاحیه) 1398/09/20
نامه سازمان برای مجمع 1398/08/26(امیدنامه) 1398/09/10
صورتجلسه (امیدنامه) مجمع مورخ 1398/08/26 1398/09/10
نامه سازمان برای مجمع 1398/08/26(اساسنامه) 1398/09/10
صورتجلسه (اساسنامه) مجمع مورخ 1398/08/26 1398/09/10
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/26 1398/08/26
نامه سازمان برای مجمع 1398/06/17(اساسنامه) 1398/07/02
صورتجلسه (اساسنامه) مجمع مورخ 1398/06/17 1398/07/02
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1398/06/17 1398/06/17
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18(امیدنامه) 1398/04/12
صورتجلسه (امیدنامه) مجمع مورخ 1398/03/18 1398/04/12
نامه سازمان برای مجمع 1398/03/18(اساسنامه) 1398/03/29
صورتجلسه (اساسنامه) مجمع صندوق مورخ 1398/03/18 1398/03/29
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/18
نامه سازمان برای مجمع 1398/01/18 1398/02/02
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/01/18 1398/02/02
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 98/01/18 صندوق 1398/01/18
نامه سازمان برای مجمع 1397/10/23 (امیدنامه) 1397/11/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/23 (امیدنامه) 1397/11/04
نامه سازمان برای مجمع 1397/10/23 (اساسنامه) 1397/11/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/23 (اساسنامه) 1397/11/04
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/10/23 1397/10/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 (اساسنامه) 1397/09/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 (اساسنامه) 1397/09/20
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 (امیدنامه) 1397/09/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28(امیدنامه) 1397/09/20
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/20
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 1397/08/28 1397/08/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/01/29 1397/04/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/11
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/29 1397/01/29
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/07 1396/11/25
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/07 اساسنامه 1396/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/07(اساسنامه) 1396/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/07 1396/10/05
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/07 امیدنامه 1396/10/05
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1396/09/07 1396/09/07
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/03/03 1396/03/16
صورتجلسه مجمع مورخ 03/03/1396 1396/03/16
حاضرین در مجمع مورخ 1396/03/03 1396/03/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/26 1396/01/09
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/12/26 1396/01/09
حاضرین در مجمع مورخ 1395/12/26 1395/12/26
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/12/07(اصلاحیـــــــه) 1395/12/21
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/12/07 1395/12/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/07 1395/12/17
حاضرین در مجمع مورخ 1395/12/07 1395/12/07
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/09/17 امیدنامه 1395/10/01
صورتجلسه مجمع 1395/09/17 امیدنامه 1395/10/01
نامه سازمان برای مجمع 17/09/1395- اساسنامه 1395/09/17
صورتجلسه مجمع 17/09/1395- اساسنامه 1395/09/17
حاضرین در مجمع 1395/09/17 1395/09/17
صورتجلسه مجمع 1395/06/13 تمدید فعالیت صندوق 1395/07/06
نامه سازمان برای تمدید فعالیت صندوق 1395/07/05
حاضرین در مجمع 950613 1395/06/15
صورتجلسه کاهش نرخ سود و تغییر کارمزد متولی 1395/04/22
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/04/13 1395/04/22
حاضرین در مجمع 1395/04/13 1395/04/13
نامه سازمان برای مجمع 09/03/95 1395/03/17
صورتجلسه افزایش سقف صندوق مرحله چهارم 1395/03/17
حاضرین در مجمع 13950309 1395/03/09
صورتجلسه تغییر امیدنامه صندوق 1395/02/29
نامه سازمان برای تغییر امیدنامه 1395/02/29
صورتجلسه مجمع 1394.09.09 به همراه نامه تایید سازمان 1394/12/04
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1394/11/10 1394/11/25
صورتجلسه افزایش سقف صندوق مرحله سوم 1394/11/25
حاضرین در مجمع 1394/11/10 1394/11/12
حاضرین در مجمع 1394/09/09 1394/09/24
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1394/06/24 1394/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 13940624 1394/07/04
حاضرین در مجمع 13940624 1394/07/04
صورتجلسه حاضرین در مجمع13940609 1394/06/28
صورتجلسه افزایش سقف صندوق مرحله دوم 1394/06/28
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1394/06/01
صورتجلسه حاضرین در مجمع13940503 1394/05/17
نامه سازمان برای تغییر امیدنامه 1394/04/24
صورتجلسه تغییر امیدنامه صندوق 1394/04/24
صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز 1394/04/21
تایید صورتجلسه تغییر مدیر و نوع صندوق توسط سازمان 1394/03/27
صورتجلسه تغییر مدیر و نوع صندوق(تغییر اساسنامه) 1394/03/27
صورتجلسه حاضرین در مجمع 13940202 1394/03/27
صورتجلسه مجمع 1394/03/24
صورت جلسه مجمع 1393/03/13
صورت جلسه مجمع 1393/02/29
صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت 28/03/1392 1392/07/30
صورت جلسه مجمع 28/03/1392 (تعهد پذیره نویسی) 1392/07/30
صورت جلسه مجمع 28/03/1392 1392/07/30
صورت جلسه مجمع مورخ 1392/03/28 (امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس) 1392/06/26
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1391/06/31 1391/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 01/06/1391 1391/06/04
صورتجلسه مجمع موسس 1391/04/27
صورتجلسه مجمع 1390/11/26