صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
صورت مالی سه ماهه صندوق منتهی به 1398/09/30 1398/10/23
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 1398/09/30 1398/10/23
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/08/30 1398/09/06
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده(اصلاحیه) 1398/09/02
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/08/13
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 98/06/31 1398/07/23
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 98/06/31 1398/07/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/06/31 1398/07/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 98/04/31 1398/05/07
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 98/03/31 1398/04/24
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 98/03/31 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/03/31 1398/04/05
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه برای دوره منتهی به 1397/12/29 1398/02/14
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/01/31 1398/02/10
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1397/12/29 1398/01/31
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 13971229 1398/01/31
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/11/30 1397/12/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
صورت مالی سه ماه منتهی به 97/09/30 1397/10/17
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/12
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1397/09/30 1397/10/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/08/30 1397/09/07
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 (اصلاحیه) 1397/09/03
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 1397/08/13
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/07/30 1397/08/06
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1397/06/31 1397/07/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان منتهی به 13970631 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1397/05/31 1397/06/05
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1397/03/31 با تایید متولی 1397/05/20
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/04/31 1397/05/07
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1397/03/31 1397/04/25
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 97/03/31 1397/04/13
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/03/31 1397/04/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/02/31 1397/03/08
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/02/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 1397/01/31 1397/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 96/12/29 1397/02/01
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1396/12/29 1397/01/22
افشای پرتفوی 29 اسفند 96 1397/01/07
افشا پرتفوی 1396/11/30 1396/12/08
افشا پرتفوی 30 دی 1396 1396/11/09
اصلاحیه صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 13960930 1396/10/23
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 1396/09/30 1396/10/19
افشای پرتفوی 13960930 1396/10/10
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره منتهی به 1396/06/31 1396/08/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 13960631 1396/07/25
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1396/06/31 1396/07/16
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/04/26
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/04/21
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/04/14
اصلاحیه صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/03
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/01/30
گزارش عملکرد صندوق گسترش برای دوره شش ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/01/16
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 30/09/1395 1395/10/22
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/09/30
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 95.06.31 1395/09/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 13950631 1395/07/26
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1395/06/31 1395/07/18
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/27
رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال صندوق 1395/04/21
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/20
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند 94 1395/02/29
اطلاعیه عرضه اوراق جوپار 1395/02/08
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/02/01
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/09
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/05
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/08/25
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 1394/06/31 1394/08/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/28
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 13940331 1394/05/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1394/03/31 1394/05/10
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 29/12/1393 با گزارش حسابرس 1394/02/21
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 29/12/1393 با تایید متولی 1394/02/08
گزارش عملكرد شش ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملكرد سه ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/29
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 با گزارش حسابرس 1393/09/16
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 با تاييد متولي 1393/08/27
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 1393/07/23
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 31/06/1393 1393/07/23
گزارش عملكرد 9ماهه منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/24
صورت هاي مالي 6ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1392 با تاييد متولي و گزارش حسابرس 1393/04/23
صورت هاي مالي 6ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1392 با تاييد متولي و گزارش حسابرس 1393/03/13
صورت هاي مالي دوره مالی 6ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1392 با تاييد متولي 1393/03/11
گزارش عملكرد دوره مالی 6ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1392 1393/02/06
صورت هاي مالي دوره مالی 6ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1392 1393/02/06
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1392 با تاييد متولي 1392/12/25
گزارش عملكرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1392 1392/10/25
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1392 1392/10/24
صورت های مالی سال مالي منتهی به 31/06/92 با تایید متولی و گزارش حسابرس 1392/08/28
صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 با تایید متولی 1392/07/16
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 1392/07/16
صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 1392/07/15
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 92 با تایید متولی 1392/05/30
گزارش عملکرد دوره مالی 9ماهه منتهی به 31 خرداد 92 1392/05/30
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 30/12/91 با تایید متولی و گزارش حسابرس 1392/03/07
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1391 با تایید متولی 1392/03/04
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 1391 1392/03/01
1392/03/01 1392/03/01
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30/12/91 با تایید متولی 1392/02/21
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 30/12/91 1392/02/17
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 30/12/91 1392/02/17
صورت های مالی دوره پنج ماه و یازده روزه منتهی به 29 اسفند 1390 با گزارش حسابرس 1391/12/22
صورت مالی دوره یازده ماه و سیزده روزه منتهی به 31 شهریور 1391 با گزارش حسابرس 1391/12/22
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1391 1391/09/18
صورت های سال مالی منتهی به 31 شهریور 1391 با تایید متولی 1391/08/29
صورت های سال مالی منتهی به 31 شهریور 1391 1391/08/28
صورت های سال مالی منتهی به 18 مهر 91 1391/08/16
صورت مالی نه ماهه منتهی به 18 تیر 91 با تایید متولی 1391/08/15
صورت مالی نه ماهه منتهی به 18 تیر 91 1391/08/14
صورت مالي شش ماهه منتهی به 19 فروردین 91 1391/02/19
گزارش عملکرد شش ماهه 1391/02/07
صورت مالی منتهی به 19 دی 1390/10/19
گزارش عملکرد سه ماهه 1390/10/19